Varje fastighet ar byggd med platta på mark med grundisolering av cellplast enligt gällande byggnormer.
Ytterväggarna i husen är byggda i fi nska stenen ”Lammi”, betongblock med en värmeisolering av cellplast. Betongblocken staplas utan murbruk och håligheterna gjuts igen med betong. En arbetsbesparande metod där murning har ersatts av gjutning.

Dessutom kan el och andra rör lätt dras i de vertikala hålen innan gjutning. Väggarna är tröga och erbjuder under dygnets alla timmar en boendemiljö som har behaglig jämn luftfuktighet och temperatur. Konstruktionen sänker även ljudnivån inomhus enligt studier med 55db.

Mellanbjälklag gjuts med hjälp av ”Plannja” som levererar en plåttyp som kallas ”Combideck” en plåt man gjuter ca 120mm på utan att behöva armeringsjärn. Den veckade plåten lämnas kvar på undersidan och i ytan läggs golvvärmeslingor för att uppnå ett jämnt klimat inom byggnaden. Ovan gjutningen avjämnas ytan och ytskikt av lämplig art kan appliceras.

Trägolv i sovrum och klinkers i våtenheter. I Våtenheterna appliceras före
klinkers golvvärmesystem av elektrisk typ, (behov av värme året om i våtrum).
På undersidan av mellanbjälklaget fi nns utrymme för installationer. Dessutom planeras
ett sprinklersystem i varje rum. Sedan montagereglar monterats och erforderliga gipsplattor monterats så har man uppnått en färdig undertaksyta med sprinklade rum.

Yttertaket består av ”Plannja combideck” som stomme och på det gjutes erforderlig tjocklek av betong. Detta moment kan vara utfört hos betongleverantör eller på byggplatsen på marken. Förutsatt att lyftöglor kan demonteras. Mellan upplyfta block appliceras en mjukfog för tätning samt ljudisolering. Ovan blocken appliceras ca 200mm frigolit som fastsätts genom bultförband. Som tätskikt spänns en hel gummiduk över takytan. Överst läggs ett ”Weg Tech”- tak som är ett system för gröna tak bestående av örter med ett växtskikt på 12-19mm.
Ett tyst tak med god värmeisolering uppnås och en yta som ändrar struktur färgmässigt
beroende på växtsäsong.


Det pågår förhandlingar med leverantör om glasfasader och fönster. De skall leverera
glas som medger låg energiförbrukning. De innehåller dessutom fl ytande kristaller som
möjliggör användandet av elsystemet (EIB) som styr med elektriska impulser glasen så
att de mörknar vid solljus.

Utvändiga väggar putsas. Trädäck av sibirisk lärk eller amerikansk cederträ. Båda träslagen kräver ett minimalt underhåll, enbart att olja .
Plåtdetaljer, bleck, stuprör, hängrännor, etc är av ”Reinzink” som är underhållsfria.

Golvytor beklädda med klinkers i våtenheter och kommunikationsytor. Sovrum samt
vardagsrum beklädda med ek som ar oljad eller lackade med matt lackyta, underhåll och eventuella reparationer möjliggörs lättare då.
Ytskikt i väggar av klinker/kakel i våtenheter, i övrigt kan väljas tapetserade eller målade väggytor, slutkund gör valet.Husen värms upp genom fjärrvärme som dockas till en ackumulatortank per fastighet.
Fjärrvärmen kan kompletteras med bergvärmepump och solvärmepaneler. Till ackumulatortanken är ett golvvärmesystem kopplat av fabrikat Wirsbo. Golvvärmesystemet gjuts in i golvplatta och mellanbjälklag. Fjärrvärmen är redan framdragen till området och anslutningspunkt fi nns i områdets sydöstra del.

I matargatan läggs ett ledningssystem innehållande fjärrvärme, kallvatten, tele,data,
bredband, och ett system för mätningsinsamlingsuppgifter för förbrukningar, quadrafl ex .

Elsystemet är av fabrikatet ”Ensto Buch Jager” och är ett så kallat EIB system. Högspänningsledningar (220v) är ingjutna i golvplattan samt i ytterväggarna. Det mesta av högspänningsuttagen i femledarsystem samt styrspänningen i ett 24 voltsystem. Om
slutkunden så önskar styrt via en fjärrstyrd handdosa. Tidskopplingar i fastighetens datorsystem. Systemet innebär att husen blir i det närmsta fria från elektriska magnetfält.

Ventilationen är ett modernt fungerande självdragssystem med värmeåtervinning kopplad till en tidsstyrd slutfl äkt samt ”koldioxid”givare. Man kan på så vis få ett helt tyst hus om natten eller på dagen för skiftarbetaren.

Husen är utrustade med en husdator som styr elsystemet, inomhustemperaturen och
kontrollerar ventilationen. Det kontrollerar också att låssystemet är i harmoni med huset
i övrigt. Nyckelbrickor kan kodas om av fastighetsägaren själv, barn kan ha en tillträdes
bricka fastsydd i kläderna. Om brickan förloras eller kommer på avvägar kan den direkt
spärras av fastighetsägaren via fastighetens dator. Huset har bredband med 100mb (valet av operatör avgör hastigheten).

Braskamin av fabrikatet ”Tullikivi” appliceras i fastigheten dock med gasdrift för att uppnå en trevnad och ingen ”surved” behövs. Bastu fi nns som tillval.
Varje fastighet kommer att ha planterad tomtmark med träd, buskar samt gräsmatta.
Hårdgjorda ytor av markbetong /tegel enligt kommande beställningsskrivelse mellan entreprenör och beställare samt utförande entreprenör.
Vid varje tomtgräns inne på fastigheten ligger en brunn innehållande samtliga försörjnings- media, som varje fastighetsentreprenad har som gräns att börja i från och in i byggnaden.
Till varje fastighet ingår i köpet en självgående gräsklippare, ”Elektrolux mover”.
Styrkabel är lagd före gränsmattans applicering.